Ví Lạnh miễn phí vận chuyển toàn quốc, Ship Hỏa tốc HN và HCM

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trên Vilanh.com không phải là lời khuyên về pháp lý, tài chính hoặc đầu tư và không nhằm mục đích khuyến nghị mua, giao dịch hoặc bán tài sản tiền điện tử. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia pháp lý và tài chính trước khi bắt đầu mua, giao dịch hoặc bán tài sản tiền điện tử. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc dựa vào bất kỳ ý kiến hoặc tuyên bố nào trong tài liệu này hoặc đối với bất kỳ thiếu sót nào.

Bạn nên nhận thức đầy đủ về mức độ rủi ro liên quan trước khi tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Mọi mất mát dữ liệu, tài sản tiền điện tử hoặc lợi nhuận là trách nhiệm của bạn.

Xin lưu ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về cách bạn sử dụng, lưu trữ và sao lưu thông tin và dữ liệu liên quan đến tài sản tiền điện tử của bạn (Bitcoin, Ethereum, v.v.).